1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
 1. Šie ir SIA „Automotive Solutions”, reģistrācijas Nr. 40203106738, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, Ogres novads, LV-5001, turpmāk tekstā – Automotive Solutions, tīmekļa vietnes www.partmart.lv lietošanas noteikumi, turpmāk – Noteikumi. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz tīmekļa vietni www.partmart.lv un tās saturu pieder tikai un vienīgi Automotive Solutions.
 2. Apmeklējot tīmekļa vietni www.partmart.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt Noteikumiem un tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Gadījumā, ja nepiekrītat Noteikumiem, tad neapmeklējiet un nelietojiet www.partmart.lv tīmekļa vietni.
 3. Automotive Solutions informē, ka www.partmart.lv ievadītās informācijas, tai skaitā personu datu, apstrādes mērķis ir norādīto preču pārdošanas pakalpojuma sniegšana. Par datu apstrādes jautājumiem, lūdzu, skatīt Automotive Solutions Privātuma aizsardzības noteikumus.
 4. Automotive Solutions ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt tīmekļa vietnes www.partmart.lv saturu un Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas www.partmart.lv. Tīmekļa vietnes lietotājs apstiprina piekrišanu grozītajiem Noteikumiem, lietojot tīmekļa vietni pēc grozījumu spēkā stāšanās.
 5. Ja reģistrētais lietotājs ir patērētājs un iegādājas tīmekļa vietnē www.partmart.lv piedāvātās preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”. Distances līgums par preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi. 
 6. Tīmekļa vietnē www.partmart.lv piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem un Noteikumiem. Automotive Solutions ir tiesības apturēt vai pārtraukt savu preču pārdošanas pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.partmart.lv Noteikumiem.
 7. Automotive Solutions neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies tīmekļa vietnes www.partmart.lv izmantošanas laikā.
 8. Visas cenas tīmekļa vietnē www.partmart.lvtiek norādītas ar Pievienotās Vērtības nodokli.
 9. Tīmekļa vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no www.partmart.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana, izņemot gadījumus, kad paziņojumu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata.
 10. Reģistrētais lietotājs apņemas tīmekļa vietnē www.partmart.lv neizmantot nevienu robotu, sekošanas – meklēšanas ierīci (spider), datu šķirotāju (scraper), ne arī citu automātisko ierīci. Reģistrētais lietotājs apņemas nekādā veidā nekaitēt, netraucēt vai nepārkāpt tīmekļa vietnes www.partmart.lv funkcionalitāti.
 11. Gadījumā, ja kāds no Noteikumos norādītajiem punktiem zaudē spēku, tas neietekmēs pārējo Noteikumu spēkā esamību.
 12. Jebkuri strīdi, kas izriet no Noteikumiem vai preču pārdošanas pakalpojumu sniegšanu, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 1. PREČU PĀRDOŠANAS PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
 1. Lai varētu izmantot tīmekļa vietnes www.partmart.lv sniegtos preču pārdošanas pakalpojumus ir jākļūst par tās reģistrēto lietotāju un jāievēro www.partmart.lvnoteiktā reģistrēšanās kārtība.
 2. Personu uzskata par reģistrētu tīmekļa vietnes www.partmart.lv lietotāju, ja persona ir korekti aizpildījusi un apstiprinājusi reģistrācijas formu www.partmart.lv un veikusi reģistrācijas maksas apmaksu pilnā apmērā. Tiklīdz Automotive Solutions ir saņēmis aizpildītu reģistrācijas formu, tas ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā uz reģistrācijas formā norādīto e-pastu nosūta reģistrācijas apstiprinājumu ar individuālu lietotāja vārdu un paroli lietošanai, kā arī rēķinu par reģistrācijas maksu. Reģistrācijas maksas rēķins ir jāapmaksā no www.partmart.lv reģistrācijas formā norādītās fiziskās personas vai uzņēmuma bankas konta.
 3. Reģistrējoties par lietotāju  www.partmart.lvpersona apliecina, ka tā sniedz Automotive Solutions patiesu informāciju par tās identitāti un kontakinformāciju. 
 4. Katram www.partmart.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja tīmekļa vietnē www.partmart.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
 5. Reģistrētais lietotājs apzinās, ka ar Noteikumu neievērošanu, t.sk. atteikšanās iegādāties preces, tai skaitā, nosolītās, lūguma par rēķina izrakstīšanu uz citiem rekvizītiem nekā tie ir norādīti lietotāja reģistrācijas formā, rēķinu neapmaksa, nepareizu datu norādīšana, var rezultēties, ka Automotive Solutions vienpusēji bez iepriekšējas brīdināšanas izbeidz ar reģistrēto lietotāju noslēgto līgumu un liedz tam pieeju tīmekļa vietnei www.partmart.lv.
 6. Gadījumā,ja Automotive Solutions ir pārtraucis iepriekš reģistrētam lietotājam pieeju tīmekļa vietnei Noteikumu neievērošanas dēļ un šis reģistrētais lietotājs tomēr vēlas atjaunot savu bijušo pieeju, tad Automotive Solutions, izvērtējot Noteikumu pārkāpuma raksturu, var atjaunot tam pieeju tīmekļa vietnei www.partmart.lv, ja lietotājs samaksā soda naudu, bet ne mazāku kā EUR 60,50 (sešdesmit eiro un 50 centi) apmērā ieskaitot PVN. 
 7. Reģistrētajam lietotājam ir tiesības slēgt lietotāja kontu un izbeigt preču pārdošanas pakalpojuma lietošanu, noformējot attiecīgu iesniegumu Automotive Solutions. Pirms preču pārdošanas pakalpojuma lietošanas beigšanas un lietotāja konta slēgšanas, reģistrētajam lietotājam radušās saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.
 1. PIRKUMA VEIKŠANA KĀRTĪBA 
 1. Tīmekļa vietnes www.partmart.lv pārdotajām precēm cenu nosaka Automotive Solutions. 
 2. Puses apzinās, ka pārdošanā izliktās preces ir lietotas un bez garantijas.
 3. Automotive Solutions apņemas paziņot tīmekļa vietnē www.partmart.lv tam zināmo būtisko informāciju par pārdošanā izlikto preci.
 4. Reģistrētajam lietotājam ir tiesības iegādāties tīmekļa vietnē www.partmart.lv izvietoto preci veicot Automotive Solutions izrakstītā rēķina apmaksu pilnā apmērā norādītājā termiņā. 
 5. Gadījumā, ja reģistrētais lietotājs ir izteicis vislabāko preces pirkuma piedāvājumu, bet tas nenoslēdz preču pirkuma līgumu ar Automotive Solutions par šīs preces iegādi un/vai neveic Automotive Solutions izrakstītā rēķina apmaksu, Automotive Solutions ir tiesīgs paturēt sev reģistrētā lietotāja reģistrācijas maksu pilnā apmērā.
 6. Automotive Solutions izstāda rēķinu reģistrētajam lietotājam uz tā reģistrācijas formā norādītajiem rekvizītiem, gadījumā, ja ir nepieciešams veikt izmaiņas norēķinu rekvizītos, tad reģistrētajam lietotājam ir pienākums par to rakstiski informēt Automotive Solutions un apmaksāt Automotive Solutions piestādīto rēķinu par izmaiņām EUR 20.00 apmērā ieskaitot PVN. Par termiņu kādā tiek veiktas izmaiņas puses vienojas atsevišķi. Automotive Solutions apņemas piestādīt un nosūtīt reģistrētajam lietotājam rēķinu ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc pirkuma veikšanas. Par rēķina saņemšanas brīdi Automotive Solutions uzskata laiku, kad rēķins tiek nosūtīts uz reģistrētā lietotāja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi. 
 7. Reģistrētam lietotājam, kas ir iegādājies preci, Automotive Solutions preci izsniedz un/vai nosūtīta tikai tad, kad Automotive Solutions ir saņēmis pilnu norēķinu par preces iegādi, izņemot gadījumus kad starp pusēm ir noslēgts pēcapmaksas līgums.
 8. Reģistrētajam lietotājam iegādātā prece tiek piegādāta saskaņā ar Automotive Solutions piegādes noteikumiem. 
 1. PIRKUMA VEIKŠANA KĀRTĪBA, IZMANTOJOT CENU APTAUJAS PRINCIPU
 1. Tīmekļa vietnes www.partmart.lv cenu aptaujai izliktajām precēm cenu piedāvā reģistrētais lietotājs.
 2. Puses apzinās, ka cenu aptaujā izliktās preces var būt jaunas un/vai lietotas un tām nav garantijas.
 3. Automotive Solutions informē, vai cenu aptaujai ievietotā prece tīmekļa vietnē www.partmart.lv tiek pārdota izmantojot cenu aptaujas kārtību.
 4. Lai piedalītos Automotive Solutions organizētajās cenu aptaujās reģistrētajam lietotājam ir jābūt apmaksātai reģistrācijas maksai EUR 60,50 apmērā. Cenu aptaujā izteiktajai summai papildus nāk klāt komisijas maksa. Komisijas maksa ir identiska kāda tā ir iegādājoties preci izmantojot izsoles principu. Ar cenrādi var iepazīties izsoles noteikumos Nr.42
 5. Ar cenu aptaujai izliktajām precēm nav iespējams iepazīties vai apskatīt tās klātienē.
 6. Automotive Solutions apņemas paziņot tīmekļa vietnē www.partmart.lv būtisko, tam zināmo informāciju, par cenu aptaujā esošo preci un konkrētās cenu aptaujas ilgumu.
 7. Reģistrētais lietotājs apliecina, ka pirms dalības cenu aptaujā, tas ir apzinājis visus izdevumus, kas ir saistīti ar preču iegādi, komisijas maksu un piegādi (ieskaitot transportēšanu no tā atrašanās vietas), tai skaitā, ja nepieciešams preces reģistrēšanu uz pircēja vārda, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 8. Tīmekļa vietnē www.partmart.lv pārdodamās preces ir uz vairāksolīšanu Automotive Solutions norādīto laika periodu, kurā reģistrētais lietotājs var izteikt preču pirkuma piedāvājumus. Reģistrētais lietotājs piedāvājumu var izteikt tikai vienu reizi.
 9. Ja divi lietotāji izsaka preču pirkuma piedāvājumu ar vienādu maksimālo cenu, priekšroka vienmēr tiek dota tam, kurš šo piedāvājumu ir izteicis pirmais laika izpratnē.
 10. Gadījumā, ja reģistrētā lietotāja izteiktā likme cenu aptaujas noslēgumā ir augstākā, Automotive Solutions par to informēs nosūtot e-pastu ar informāciju par cenu aptaujas rezultātiem. Izteiktais cenu piedāvājums reģistrētam lietotājam ir saistošs 10 darba dienas no cenu aptaujas beigām.
 11. SIA Automotive Solutions patur tiesības augstākās izteiktās cenas piedāvājumu noraidīt un preci nepārdot un reģistrētais lietotājs apņemas necelt nekādus prasījumus saistībā ar konkrēto cenu aptauju.
 12. Reģistrētais lietotājs piekrīt saņemt no Automotive Solutions SMS ziņas uz reģistrācijas anketā norādīto telefona Nr. par jaunas cenu aptaujas sākšanos.
 13. Reģistrētajam lietotājam ir tiesības atteikties no SMS ziņu saņemšanas, tādā gadījumā reģistrētais lietotājs veic izmaiņas savā lietotāja profilā un atsakās no turpmāko SMS ziņu saņemšanas.
 1. PIRKUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA, IZMANTOJOT IZSOLES PRINCIPU
 1. Tīmekļa vietnes www.partmart.lv pārdotajām precēm izsoles sākuma cenu nosaka SIA Automotive Solutions.
 2. Lai piedalītos SIA Automotive Solutions organizētajās izsolēs ir jābūt apmaksātai reģistrācijas maksai EUR 60,50 apmērā un papildus nosolītās preces cenai reģistrētajam lietotājam tiks piestādītas komisijas izmaksas uz lietotāja reģistrācijas formā norādītajiem rekvizītiem. Ar komisijas cenrādi varat iepazīties zemāk tabulā. Visas norādītās cenas ir norādītas ieskaitot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).
1 EUR 0,01 – 120Komisijas maksa EUR 75,00
2 EUR 120,00 – 250,00Komisijas maksa EUR 95,00
2 EUR 250,00 – 360,00Komisijas maksa EUR 105,00
3 EUR 360,00 – 500,00Komisijas maksa EUR 110,00
4 EUR 500,00 – 600,00Komisijas maksa EUR 115,00
5 EUR 600,00 – 850,00Komisijas maksa EUR 125,00
6 EUR 850,00 – 1100,00Komisijas maksa EUR 135,00
7 EUR 1100,00 – 1300,00Komisijas maksa EUR 145,00
8 EUR 1300,00 – 1550,00Komisijas maksa EUR 157,00
9 EUR 1550,00 – 1800,00Komisijas maksa EUR 174,00
10 EUR 1800,00 – 2050,00Komisijas maksa EUR 189,00
11 EUR 2050,00 – 2400,00Komisijas maksa EUR 221,00
12 EUR 2400,00 – 3000,00Komisijas maksa EUR 262,00
13 EUR 3000,00 – 3500,00Komisijas maksa EUR 291,00
14 EUR 3500,00 – 4400,00Komisijas maksa EUR 352,00
15 EUR 4400,00 – 5100,00Komisijas maksa EUR 429,00
16 EUR 5100,00 – 6000,00Komisijas maksa EUR 446,00
17 EUR 6000,00 – 8000,00Komisijas maksa EUR 530,00
18 EUR 8000,00 – 12000,00komisijas maksa EUR 540,00
19 EUR 12000,00 – 16000,00Komisijas maksa EUR 580,00
20 EUR 16000,00 – 20000,00Komisijas maksa EUR 619,00
21 EUR 20000,00 – 99000,00Komisijas maksa 3% no darījuma summas
 1. Puses apzinās, ka izsolē izliktās preces ir lietotas un bez garantijas.
 2. Automotive Solutions informē vai pārdošanā izvietotā prece tīmekļa vietnē www.partmart.lv tiek pārdota, izmantojot izsoles kārtību. 
 3. Automotive Solutions apņemas paziņot tīmekļa vietnē www.partmart.lv būtisko tam zināmo informāciju par vairāksolīšanā esošo preci un konkrētās izsoles ilgumu.
 4. Pēc iepriekšējas vienošanās ar Automotive Solutions ar tīmekļa vietnē www.partmart.lv izliktajām precēm ir iespējams iepazīties Automotive Solutions norādītajā adresē. 
 5. Reģistrētais lietotājs apliecina, ka pirms dalības izsolē, tas ir apzinājis visus izdevumus, kas ir saistīti ar preču iegādi un piegādi (ieskaitot transportlīdzekļa transportēšanu no Automotive Solutions noliktavas), tai skaitā, ja nepieciešams tās reģistrēšanu uz pircēja vārda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 6. Tīmekļa vietnē www.partmart.lv pārdodamās preces ir uz vairāksolīšanu Automotive Solutions norādīto laika periodu, kurā reģistrētais lietotājs var izteikt preču pirkuma piedāvājumus. Reģistrētajam lietotājam piedāvājumu veikšanai ir iespējams izmantot divus variantus:
 1. Izteikt preču pirkuma piedāvājumu ar ikreizēju apstiprināšanu, ko nosaka Automotive Solutions ar soli 20; 50 vai 100 EUR. Šādā gadījumā reģistrētajam lietotājam pašam ir jāseko vairāksolīšanas gaitai un nepieciešamības gadījumā jāizsaka jauns preču pirkuma piedāvājums. Visu reģistrēto lietotāju piedāvājumi ir redzami tīmekļa vietnē vai
 2. Pirkt preci uzreiz par Automotive Solutions norādīto cenu, ja šāda iespēja tiek piedāvāta.
 1. Ja divi lietotāji izsaka preču pirkuma piedāvājumu ar vienādu noteiktu maksimālo cenu, priekšroka vienmēr tiek dota tam, kurš šo piedāvājumu ir izteicis pirmais laika izpratnē.
 2. Preču pirkuma nodoma līgums, izmantojot vairāksolīšanas principu, tiek noslēgts ar vislabākā piedāvājuma izteicēju. Ja piedāvājumam neseko labāks piedāvājums, Automotive Solutions piekrīt pēdējam vislabākajam piedāvājumam.
 3. Reģistrētā lietotāja preces pirkuma piedāvājums nav atsaucams. Reģistrētais lietotājs ir ar izteikto piedāvājumu saistīts līdz labāka piedāvājuma izteikšanai, izņemot gadījumu, ja Automotive Solutions pēc tam, kad reģistrētais lietotājs ir izteicis piedāvājumu, maina vairāksolīšanā esošās preces aprakstu vai papildina preces trūkumu sarakstu. Reģistrētais lietotājs ir ar preču pirkuma piedāvājumu saistīts arī tādā gadījumā, ja tā piedāvājums paliek vienīgais.
 4. Gadījumā, ja reģistrētā lietotāja izteiktais preces pirkuma piedāvājums ir vislabākais, tad Automotive Solutions pārdod preci tam. Reģistrētais lietotājs apņemas pēc vislabākā piedāvājuma izteikšanas 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Automotive Solutions izstādīto rēķinu par preces iegādi. Gadījumā, ja rēķins netiek apmaksāts augstāk norādītajā termiņā, tad SIA Automotive Solutions var piestādīt nokavējuma naudu EUR 40.00 (četrdesmit eiro un 00 centi apmērā un patur iespēju nosolīto preci nepārdot.
 5. Automotive Solutions izstāda rēķinu reģistrētajam lietotājam uz tā reģistrācijas formā norādītajiem rekvizītiem vai kopsavilkuma formā norādītajiem (izmainītajiem) rekvizītiem. Gadījumā, ja reģistrētais lietotājs ir mainījis rēķina rekvizītus, tas apņemas necelt nekādas pretenzijas un prasījumus gadījumā, ja rodas jebkādas domstarpības saistībā ar šādu darbību. Automotive Solutions apņemas piestādīt un nosūtīt reģistrētajam lietotājam rēķinu ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienu laikā pēc izsoles beigām. Par rēķina saņemšanas brīdi Automotive Solutions uzskata laiku, kad rēķins tiek nosūtīts uz reģistrētā lietotāja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi. 
 6. Gadījumā, ja vairāksolīšanā vislabāko preču pirkuma piedāvājumu izteikušais reģistrētais lietotājs nenoslēdz preču pirkuma līgumu ar Automotive Solutions par vairāksolīšanā bijušo preci, prece nonāk jaunā vairāksolīšanā un reģistrētajam lietotājam var tikt liegta iespēja piedalīties izsolēs.
 7. Automotive Solutions apņemas vairāksolīšanā iegādāto preci nodot Automotive Solutions noliktavā reģistrētajam lietotājam 1 (vienas) darba dienu laikā pēc preču pirkuma līguma noslēgšanas un rēķina apmaksas. Ja iegādātā prece ir transportlīdzeklis, tad reģistrētajam lietotājam ir pienākums to paņemt no Automotive Solutions noliktavas 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja reģistrētais lietotājas preci, kas ir transportlīdzeklis, neizņem no Automotive Solutions noliktavas noteiktajā termiņā, tam ir pienākums maksāt Automotive Solutions maksu par tā glabāšanu EUR 5,00 (pieci eiro un 00 centi) dienā. 
 8. Ja iegādātā prece ir transportlīdzeklis, tad reģistrētajam lietotājam ir pienākums par saviem finanšu līdzekļiem veikt Ceļu Satiksmes un Drošības Direkcijā īpašumtiesību maiņas reģistrāciju un citas nepieciešamības darbības, lai transportlīdzekli reģistrētu uz sava vārda. Automotive Solutions apņemas veikt nepieciešamo atzīmju veikšanu Ceļu Satiksmes un Drošības Direkcijas datu sistēmā, lai reģistrētais lietotājs var veikt īpašumtiesību maiņu. 
 9. Reģistrētajam lietotājam, kas ir juridiska persona, ir jāpaziņo Automotive Solutions par vairāksolīšanā bijušās preces neatbilstību Automotive Solutions tīmekļa vietnē www.partmart.lv publicētajiem nosacījumiem nekavējoties, līdz ko tas ir uzzinājis par preces neatbilstību, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no brīža, kad tas ir faktiski pārņēmis preci savā valdījumā. Ja tas nepaziņo Automotive Solutions par vairāksolīšanā bijušās preces neatbilstību iepriekš minētajā termiņā, tad preces pircējs nevar celt pretenziju par preces neatbilstību. 
 1. APMAKSA UN PIEGĀDE
 1. Reģistrētā lietotāja iegādātā prece kļūst par tā īpašumu ar brīdi, kad tas ir samaksājis par to pirkuma cenu un piegādes izdevumus, ja tādi ir, un preces ir nodotas reģistrētajam lietotājam.
 2. Automotive Solutions piedāvā šādus apmaksas veidus par iegādātajām precēm:
  1. ar bankas pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas uz e-pastu no Automotive Solutions
 3. Tīmekļa vietnē www.partmart.lv norādītais piegādes laiks ir darba dienās. 
 4. SIA Automotive Solutions piedāvā šādus preču piegādes veidus:
  1. Preču saņemšana Automotive Solutions noliktavā pēc adreses Ikšķiles ielā 4-1, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001 ir bez maksas. Preci nepieciešams izņemt 5 darba dienu laikā no tā brīža, kad Automotive Solutions ir informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka prece ir gatava saņemšanai. Automotive Solutions darba laiks:

Darba dienās no 10:00 līdz 17:00 (vai pēc iepriekšējās vienošanās)

Sestdienas, svētdienas un svētku dienās – brīvs.

 1. Preču un transportlīdzekļu piegāde Latvijas Republikā tiek nodrošināta par atsevišķu samaksu pusēm iepriekš par to vienojoties.
 2. Preču, kas ir transportlīdzekļu, piegāde uz pircēja norādīto adresi notiek par to īpaši vienojoties un atrunājot piegādes termiņu un izmaksas. Šādas izmaksas nav iekļautas preces pirkuma cenā. 
 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS PATĒRĒTĀJIEM
 1. Pircējs, kas ir patērētājs, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt iegādāto preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, preces saņemšanas brīdī pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).
 2. Ja pircējas vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā, ka atgriežamā prece nedrīkst būt lietota kopš tās saņemšanas brīža. Ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot vai transportējot, pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības;
 3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Automotive Solutions. Pircējs saņems no Automotive Solutions atteikuma veidlapas formu, kuru tam ir jāaizpilda un jāsūta Automotive Solutions uz iepriekšminēto e-pastu.
 4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par preces atgriešanu Automotive Solutions.
 5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, pircējs var iepazīties mājas lapā www.ptac.gov.lv.
 6. Naudu par atgriežamo preci Automotive Solutions pārskaita uz pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc distances līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās preces saņemšanas Automotive Solutions noliktavā pamatojoties uz pircēja atteikumu.